ورس 1 [ تهم ] :
همیشه قرمزه لاکــــ و سفیده جینش بهم میشه خیره
دوله که مشکیه تیره
چشش کشیده لاغره تنش رژیمه جین رومم سه پیچ
میدونم دنبال چیه میدونه دنبال چیم
دوباره گیجم کجائه اوضاعه ریم؟
استاده کوردای دیمم میدونه خماره چیم
من خمارش میشم
اون میشه خل واسه ریشم
پولامون مچاله میشن زیرمون زباله میشن
من پی دلار بیشتر اون با اون
صبحانه
رو سرش
باز موند صبحانه پیشم چون هیچ کجای این شهر
نمیتونن واسش مثل من از این گلا بپیچن
دریچه دیدش مثل منه حتی لنز و فیلت*رش
چشش سگـــــ داره بدونه لنز و ریملش
دورش بنز و بیمرش
خودش چت و سیر دلش
میاد حتی ده تا ATM خرسو پیچ بده
گله وحشیه نمیتونن بکارنش
به بد تن نمیده تا بتازنش
یا ببندن درو
تا بگن در نرو
اما به کارتش
یه رازه نمیدونن یه گاز زده
اونم از سیبه
اونم اسیره مسیره
سنّت و نجابته

ورس 2 [ جی دال ] :
میگیرتت وحشیه حاره چشش
همه میگن آس ولی من میگم دام دل بهش
البته واسم فرق نداره آسه و دام
ورقه بازم پس میزنه هر دفعه با من حرفــــــ
میگه قلبمه واست من
راحت کندمش دادم رفت
اگه هر دقیقه با من هست میگه
شده عاشقه فلسفه بافتنم
همش "هواییم".میکنه انگار حضرت "آدمم"
روز بعدم روی تختم خوابه
چندتا تتو کوچیکــــــ روی بدن داره
اکثراً که با منه
ولی بهم گفته دوست پسرم داره
ای هرجا باشه فکرم باهاشه
میدونه فکرم بازه
فقط دنباله بهتراشه یه کم آره
ول چت و پرت
خطای سفیدو زدیم و کردیم خطای قرمزو رد
یه کم بعد حسم رفت
میدونه چطور رو نروم نره بهتر پس میشینه رو پام نی استرسی
وقتی رفتش دلش میمونه
ینجا پس دوباره برمیگرده

ورس 3 [ پایا ] :
نداره باباشو دوست
میگیره گیر میده رو پاپای پایداره په میکنه پاپایه بوس
میدونه آمارش توشه مثل مامانش خوبه
دامادش کارش فروشه کوشه و آرامش خونه
نداره از دستش پسره چاقاله لوس
میگیره پول ازت و میکنه دود همه رو
ایزابل (.Isabel )
وها گوچی ( Gucci )
مثل مانیکا بلوچی ( Manica Buloochi )
تستش تونیکــــــ (.Tonic ) با بلو چیز ( Blue Chesse )
چته تیز
اپل باتم ( Buttom ) جینز
Freddy Loafe , Bcbg Heels , Preach
دستش توی جیب دستش توی جیبم
...دیدنش ر×دن ، دیدنیا ایول
یکشنبست ، یکــــــ شمع بس که روشن شه ویدم
شهر آتیش با ایدم
فنام یه ایلن همه ایل
منم گیر ، گیره اینم دلو میدم چی میگیرم
میگیری چی می میگی میگیری چی میگم

ورس 4 [.عرفان ] :
بیدار شدم توی پاریس با بوی کُنی (.Cony )
نیستم کاپوچینو ریختم شات جینو توی تونیکـــــــ
با یه دافــــــ باریکــــــ ، کارنامه تاریکـــــــ
مثل خودم میفهمیم همو ما دامو شاه پیکــــــ
بی حالیم و باحالیم ، این پایینا بالاییم
ب×ا دادیم ما با بالا پایین داریم چه حالایی
صبح روز بعد آره صبح روز بعد
از زیر دوش اومد و افتاد حوله روی تخت
میگه نیست یه اخم دیگه نیست یه روز سخت
صبحونمون هست تو لوله هست یه پودر تلخ یخ
نمیفهمن محتوای کتاب نی به جلدش
نمیفهمن هرکی میزنه میزنه نی ج×ده
نمیفهمن اون یکی با همه میره میاد
ولی جان+مازو آب میشکه تو جمع کنه جلوه


موضوعات مشابه: