کرمانشاه نیوز : یک کارشناس حرکات اصلاحی ورزشی با اشاره به اینکه نشستن زیاد دانشآموزان در دوران دبستان و پیشدبستانی صحیح نیست، گفت: والدین با 3 دقیقه ماساژ شادابی و انرژی کودکان را پس از بازگشت از مدرسه به آنان بازگردانند.
به گزارش کرمانشاه نیوز صفر محمدیان در گفتوگو با خبرنگار بهداشت و درمان فارس، با اشاره به اینکه یکی از بدترین روشها که باعث آسیب کودکان و به خصوص دانشآموزان مقاطع دبستان و پیش دبستانی میشود نشستن آنان به مدت طولانی است، گفت: بر این اساس والدین میتوانند با 3 دقیقه ماساژ پس از بازگشت کودکان از مدرسه شادابی و تجدید انرژی را برای آنان فراهم کنند.

وی افزود: مادران در این زمینه پس از بازگشت فرزندشان از مدرسه آنها را به روی شکم خوابانده و با کف دست شانه، پشت، بازوها، کمر و در نهایت پاهای آنان را به مدت 3 دقیقه ماساژ دهند که این روش میتواند گردش خون در اندامهای آنان را افزایش دهد که این مسئله باعث شادابی و تجدید انرژی کودک میشود.
محمدیان ادامه داد: بر این اساس پمادهای موضعی نیز که در برخی مواقع برای اندامهای بدن استفاده میشود برای افزایش گردش خون در اندام مربوطه است و میتوان با انجام ماساژ به مدت کوتاهی گردش خون را نیز در اندامهای کودک افزایش داد.
این کارشناس حرکات اصلاحی ورزشی تصریح کرد: ترشح غدد و تقویت مفاصل نیز از دیگر فواید انجام ماساژ است که میتوان به صورت بسیار ساده والدین آن را با کف دست پس از بازگشت دانشآموز به خانه برای کودک انجام دهند.
محمدیان خاطرنشان کرد: همان طور که گرفتن دوش و حمام پس از انجام یک فعالیت کاری سخت میتواند خستگی را از بدن افراد خارج کند انجام این گونه ماساژها برای دانشآموزانی که ساعتها در حالت ساکن در مدرسه نشستهاند میتواند باعث افزایش انرژی، شادابی و سرحال شدن کودک شود.